اگرچه بسیارند شغال ها، اما بیشه، همیشه به نام شیراست. پرسپولیس قهرمان باش.