عاشقانه‌ی ما امروز پرسپولیسی شده و فوتبال زندگی من شما را کم دارد، کاش زودتر از نیمکت ذخیره وارد زمین شوید