این صداهای واقعی پیام‌های رد و بدل شده بین پرستارها و اعضای خانواده‌شونه.