اختراعی جدید به کمک افراد عینکی آمده و با یک فریم هر فردی با هر نمره چشمی می تواند استفاده کند.