همه سرداران آسمانی ما برای برادران تحت امر ارزش ویژه ای قایل بودند، کلیپی می بینیم از صحبت یکی از یاران سردار دلها درباره تصمیم سردار برای سرکشی به هم رزمانش در تیپ فاطمیون در سدالوعر، مناسب برای وضعیت واتساپ و استوری