یک بیمارستان صحرایی با کمترین امکانات توسط پزشکان ایرای در سوریه احداث شده، در اتاق عمل تجهیزات کافی نیست و حتی قبل از اینکه مجروحان بیهوش شوند مجبور می‌شوند شکمشان را با چاقوی جراحی پاره کنند، ولی با همه اینها این مجروح‌ها زود خوب می‌شوند؛ دلیل همه اینها را باید از زبان مسئول بیمارستان صحرایی شنید.