مجری مشهور شبکه لندنی الحوار خطاب به کشورهای عربی: مسئول آمریکایی گفته «باید با پیش گرفتن استراتژی جدید در مقابل ایران ... تحریم‌های جدیدی را با کمک کشور‌های عربی علیه تهران اعمال کنیم» یعنی می‌خواهند از ما مانند گاو برای محاصره ایران استفاده کنند و ما را وارد جنگ‌های پوچ و بی‌ثمری کنند که هیچ ربطی به ما ندارند؛ مصلحت ما در نزدیکی با ایران و ترکیه است.