ای بی خبر از حال من؛ خون میچکد از بال من… به قلب خود بدهکارم! چه حال ناخوشی دارم!