شناخت عروس و داماد بسیار مهم است اما برای پیدا کردن ایده آل ها واقعا چقدر مدت لازم است؟ دکتر سمانه رضایی در این باره مشاوره می دهند.