کلیپ توضیحات دکتر جواد صفی نژآد استاد دانشگاه درباره ی قنات یا کاریز اختراع کاملا ایرانی که از حدود 3500 سال پیش در ایران بوده است و به اندازه ی 90 درصد فاصله ی زمین تا ماه ما در ایران قنات و چاه فعال داریم.