خانم دکتر رضایی برای ازدواج نقش و میزان عشق و مفهوم تعهد در کجا قرار می گیرند مشاوره ی کلیدی ارایه کرده اند که دعوت می کنم این کلیپ را ببینید.