چقدر فضای مجازی محیط مناسبی برای تشکیل خانواده است؟ و آیا می شود از این بستر استفاده ای هم کرد؟ دکتر سمانه رضایی پاسخ می دهند.