خانم دکترسید زهرا رشیدی فرد اعتقاد دارند که صبر کردن یک مهارت است که باید از کودکی به بچه آموزش داد و در این کلیپ شیوه هایی را بیان می کنند.