خبرنگار همشهری از مردم پرسیده، چه کسی اول واکسن بزند، شما هم اعتماد می‌کنید؟ پاسخ‌ها: مردم به کسی اعتماد نمی‌کنند. هیچ کدوم نمی‌زنن، منم به کسی اعتماد نمی‌کنم. اول روحانی بزنه که خیلی حساسه. از روحانی به پایین هر کی زد، مشکل نداره.