ماجرای موش آزمایشگاهی شدن مردم ایران چیست؟ نظریه‌ی ایمنیگله‌ای را چه کسی در ایران سر زبان‌ها انداخت؟ ایا همه‌ی تقصیرها را می‌شود متوجه دکتر ملک‌زاده دانست؟