با پیشرفت علم خیلی از ناممکن ها میسر شده است، رزینی که با پاشیده شدن روی جسم آن ضد ضربه می شود