با اجرای گروه سرود فرزندان ایران، تقدیم به شهدای سلامت، کارگردان: بهنام مسئله. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج فارس.