علم هواشناسی دیرتر از علم های دیگر پیشرفت کرد علتش هم در دسترس نبودن بود در این کلیپ حکایت چگونگی نامگذاری ابرها و طبقه بندی آنها را می بینیم.