موشکافی واقعیت‌ها در مورد همه‌گیری یک بیماری خطرناک در برنامه این هفته «نقش جهان»