بچه ها شیرینی زندگی‌ان به روایت تصویر😕😬😬 من یه بار دیدم دیگه دلم نمیخواد ببینم🥴 #