استوری موشن هرکس یه شب جمعه/بین الحرمین باشه/ باید همه عمرش هم/ دلتنگ حسین باشه .