کلیپی تاثیرگذار از نامه ی امام عصر عجل الله به شیخ مفید که گویی با تک تک ما سخن می گویند، امر قیام ما با اجازه ی خداوند بصورت اتفاقی انجام می شود و در آن زمان توبه فایده ای ندارد ....