اگر جگوار قصد گرفتن یک تمساح را دارد باید گردنش را گاز گرفته و آن را نگه دارد تا مانع از حمله متقابل تمساح شود.باید وارد موقعیتی درست در بالای طعمه اش بشود. جگوار می تواند قدرتی بیش از ۷۰۰ کیلوگرم را به وسیله آرواره ها خود وارد کند.آنها میتوانند تنها با یک گاز به جمجمه شکار خود برسد.