به جای من تو زخم خوردی رفیق/ غمامو از دلم تو بردی رفیق .