آقا دوست دارم با شما باشم، اجازه می‌دهی؟/ تو رئوفی من گدا باشم، اجازه می‌دهی؟/ شامل لطف رضا باشم، اجازه می‌‌دهی؟/ با تو یک شب کربلا باشم، اجازه می‌دهی؟...