رعایت فاصله 1 الی 2 متری بین کارکنان و مراجعین، در صورت مواجهه چهره به چهره، مواجهه با رعایت حداقل یک متر و در حداقل زمان ممکن .