محمد کاسبی : من عاشق چشم های شهید سردار قاسم سلیمانی بودم چشم هاش خمار بود خمار عشق به خدا ...