با بطری خالی، چوب بستنی و نخ کاموا یک فرفره ی جذاب درست کنید.