آنهادر مقابل زهر مارها مصونیت دارند دلیلش گیرنده‌های استیل‌کولین در سیستم عصبی آن‌ها به گونه‌ای شکل گرفته که غیرممکن است زهرهای عصبی مارها به آن بچسبد.معمولا تو کارخانه ها و محوطه های صنعتی وکلا جاهایی که خدنگ حضور داشته باشه ؛مار دیده نمیشه!