رونالدو وقت استراحتش میتومه بره دومیدانی یه طلای المپیکم بگیره