عجیب دلم‌ برای چراغ‌های نفتی علاالدین و عالی‌نسب و آترا تنگ شده. برای بوی نون داغ شده، برای آشی که روی چراغ داشت میپخت و حتی برای بوی‌ نفتی که میدادن! عجیب دلم‌ تنگ شده #