کلیپی از درد و آلام مردم خوزستان در سیل که البته مطالبه و انتقاد به قول شهید مظلوم دکتر بهشتی نه حق بلکه وظیفه ی مردم است