بنظر شما چرا آمریکا در همه زمینه ها اول است؟، آیا شما با این آمار موافقید؟، تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج خراسان جنوبی .