کلیپی از تصاویر شهید فخری زاده و صحبت های حضرت امام راحل ره مناسب برای استوری