شهید مظلوم دکتر بهشتی(ره): ما خودمان را برای یک نبرد طولانی با آمریکا آماده کرده‌ ایم و این آمادگی باید روزافزون باشد.