تصمیم سخت ضد جنگ و تحریم بودن در خارج: اینکه اگر اینطور  نباشی نه تنها فحش نمیخوری که محترم هم شمرده میشی.