کیک پزی جدا و تزیین آن جدا، در این کلیپ شیوه جالبی از این کار را روی کیک سیاه آموزش داده می شود.