یک کلیپ فوق العاده از نشان دادن کاربردهای مکانیکی که مواد پوششی نانو پلیمری مغناطیسی می توانند داشته باشند.