درک فرم اشکال از آموزش های مهم دوره ابتدایی است که به آشنایی ضلع و زوایا منجر می شود در این کلیپ آموزشی شباهت و تفاوت های اشکال آموزش داده می شود.