در این کلیپ استاد مهدوی نگارگر ارزنده کشور رنگ گذاری اولیه حاشیه کار را آموزش می دهند.