وقتی جلیلی اجازه بازجویی شهید فخری‌زاده را به آژانس نداد، خبرنگار NBC: درباره دکتر فخری زاده چی چیزی می‌توانید به ما بگویید؟ جلیلی: اجازه مصاحبه با دانشمندان‌مان را نمیدهیم؛ اتهامات جعلی قابل قبول نیست؛ مبنای همکاری ما با آژانس طبق مقررات بوده و ما هر شش مسئله‌مان با آنها حل کردیم و آنها نیز تایید کردند.