کلیپی از تاریخچه‌ ی ترور هزاران ایرانی در یک نگاه، اما انقلاب زنده است و سربلند می ماند