طواف آخر چه خوش است در دامن حضرت عشق باشد، پیکر شهید ترور محسن فخری زاده دانشمند هسته ای کشور در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله طواف داده شد.