از طرحی که اقدامات هسته‌ای پنهان رژیم صهیونیستی را از داخل ایران کشف می‌کرد تا ابداع پدافند هسته‌ای در کشور و استفاده از لیزر در پدافند