از کودک بخواهید چرخ های هر ماشین را با توجه به رنگ آن نصب کند.✔️ مناسب 3 تا 5 سالگی