این زنبور در حال ساخت یک لانه برای تخم گذاری می باشد .نام این زنبور به دلیل استفاده از گل برای ساختن لانه اش می باشد.