کلیپ جذاب از لحظه به دام افتادن بزرگ ترین مار جهان توسط روستائیان برای مار آناکوندای مرغ طعمه گذاشتند