به مناسبت ترور ناجوانمردانه دانشمند هسته‌ایِ شهید، محسن فخری‌زاده