بخشی از بیانات رهبر انقلاب درباره اهمیت افزایش شتاب حرکت علمی کشور که دانشمند هسته‌ ای شهید محسن فخری زاده در فیلم دیده می‌شود.