کلیپی از صحبت های قبل و بعد انتخابات 96 از دکتر صادق زیبا کلام درباره عملکرد تبلغاتی خود و واکنش مردم